Round Swarovski Crystal Birthstone Floating Charms
Crystal Heart Birthstone Floating Charms
Round Crystal Birthstone Floating Charms
Small Round Crystal Birthstone Floating Charm
Round Swarovski Crystal Birthstone Floating Charms

Crystal Heart Birthstone Floating Charms

Round Crystal Birthstone Floating Charms

Small Round Crystal Birthstone Floating Charm

Heart Locket Gold Butterfly Birthstone
Silver Butterfly Birthstone Floating Charms
Heart Locket Daisy Birthstones
Heart Locket Round Birthstone Charms
Heart Locket Gold Butterfly Birthstone

Silver Butterfly Birthstone Floating Charms

Heart Locket Daisy Birthstones

Heart Locket Round Birthstone Charms

Paw Print Birthstone Floating Charms
Paw Print Silver Birthstone Floating Charms
Heart Locket Girl Birthstone Charms
Heart Locket Boy Birthstone Charms
Paw Print Birthstone Floating Charms

Paw Print Silver Birthstone Floating Charms

Heart Locket Girl Birthstone Charms

Heart Locket Boy Birthstone Charms

Heart Locket Heart Birthstone Charms
Heart Locket Heart Birthstone Charms